Coupon : คูปองส่วนลดสำหรับสมาชิก

http://staff-p2.piyanas.com/images/20180131/u8DIB5wY_x.jpg

- สั่งซื้อสินค้า 4,0000 บาท / 1 ออเดอร์ รับส่วนลด 2,000 บาท
- Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งานส่วนลดคูปอง
- นำรหัสคูปอง 3009-2000 ไประบุในช่องส่วนลดที่หน้าตะกร้าสินค้า
- คูปองนี้ ใช้ได้ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561


http://staff-p2.piyanas.com/images/20180131/KC1eSldG_x.jpg

- สั่งซื้อสินค้า 15,000 บาท / 1 ออดเดอร์ รับส่วนลด 1,000 บาท
- Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งานส่วนลดคูปอง
- นำรหัสคูปอง 3009-1000 ไประบุในช่องส่วนลดที่หน้าตะกร้าสินค้า
- คูปองนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561

http://staff-p2.piyanas.com/images/20180131/eUcLTEqJ_x.jpg

- สั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท / 1 ออเดอร์ รับส่วนลด 300 บาท
- Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งานส่วนลดคูปอง
- นำรหัสคูปอง 3009-0300 ไประบุในช่องส่วนลดที่หน้าตะกร้าสินค้า
- คูปองนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561

* ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้ *