-40%

OCTAVE
RE 290 (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
357,900 THB.
Special :
214,740 THB.
 
-40%

OCTAVE
RE 290 (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
357,900 THB.
Special :
214,740 THB.
 

OCTAVE
RE 320 (SILVER)

Price :
449,900 THB.
 _
 

OCTAVE
RE 320 (BLACK)

Price :
449,900 THB.
 _
 
-40%

OCTAVE
MRE 130 (pair) (Silver)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
579,900 THB.
Special :
347,940 THB.
 
-40%

OCTAVE
MRE 130 (pair) (BLACK)
(DEMO) สินค้าตัวโชว์ราคาพิเศษ

Price :
579,900 THB.
Special :
347,940 THB.
 

OCTAVE
MRE 220 (BLACK)

Price :
899,900 THB.
 _
 

OCTAVE
MRE 220 (SILVER) (pair)

Price :
899,900 THB.
 _
 

OCTAVE
MRE 220SE (KT150) (Black) (คู่)

Price :
1,275,000 THB.
 _
 

OCTAVE
MRE 220SE (KT150) (Silver) (คู่)

Price :
1,275,000 THB.
 _
 

OCTAVE
Jubilee 300B (pair) Silver

Price :
2,700,000 THB.
 _
 

OCTAVE
Jubilee 300B (pair) Black

Price :
2,700,000 THB.
 _
 

OCTAVE
Jubilee power amp SE (pair) Silver

Price :
3,967,900 THB.
 _
 

OCTAVE
Jubilee Mono Ultimate
(KT170)(Black/Makassar) (คู่)

Price :
5,999,000 THB.
 _
 
วิธีการชำระเงิน