ช่อง Hi level และ Low level หลังซับ REL ใช้งานแตกต่างกันอย่างไร
วิธีการชำระเงิน